Tájékoztató

Bot Dénes egyéni vállalkozó
SPRINT Autósiskola
Írásos tájékoztató
 1. Képzőszerv neve: Bot Dénes Egyéni Vállalkozó
  Címe: 2750 Nagykőrös, Tázerdő d. 7. sz.
  Autós Iskola címe: 2750 Nagykőrös, Losonczi u. 4.
  Megnevezése: SPRINT Autósiskola
 2. A cég formája: Egyéni vállalkozó
 3. Vállalkozói igazolvány száma: ES-214927
 4. Képzési engedély száma: KM/KC/A/28/31/2/2009.
 5. Iskolavezető neve: Bot Dénes
 6. Szakoktató igazolvány azonosítója: 10563
 7. Képzőszerv regisztrációs száma: 6562
 8. Iskolavezetői tevékenység jogcíme: Egyéni vállalkozó
 9. Ügyfélfogadás: Bot Dénesné
  Nagykőrös, Losonczi u. 4.
  ideje: hétfőn és kedden 16-20 óráig
  telefonszám: +36 20 986 8957 vagy +36 30 590 1628
  email: sprintautosisk@freemail.hu
  http://www.sprintnagykoros.hu
 10. Telephelyek: 2720 Nagykőrös, Losonczi u. 4.
  2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
  6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. /tanpálya/

TÁJÉKOZTATÓ

– Tanfolyamainkra az a jelentkező iskolázható be, aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb és közlekedésbiztonságilag alkalmas.
– Ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd 16 – 20 óráig), az ügyfélfogadónál Nagykőrös, Losonczi u. 4. szám alatt lehet jelentkezni.Minden tanulóval a járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt írásbeli szerződést kötünk.
Ha a beiskolázott tanuló fiatalkorú, a tanulószerződést a szülőnek (törvényes gondviselőinek) alá kell írnia.A tanfolyamra való felvétel, a jelentkezési lap kitöltésével (a személyi igazolvány adatai alapján), valamint az alábbi feltételek teljesülésével valósul meg:

 • Közlekedésbiztonságilag alkalmas.
 • Nyilatkozik a 8. oszt. ált. iskolai tanulmányai befejezéséről.

A járművezetői tanfolyam elvégzésének további feltétele a háziorvostól kapott sikeres orvosi alkalmassági vélemény beszerzése. „A” és „A1” kategória (motorkerékpár) továbbá „B” kategória (személygépkocsi) megszerzéséhez az I. csoportú orvosi vizsgálatot kell kérni.

 • Az utolsó vizsgát követően a vizsgaigazolás átvételéhez szükséges a Magyar Vöröskereszt hatáskörébe tartozó „Elsősegély alapismeretek” sikeres vizsga megszerzése. (Ezen tanfolyamot igény szerint a hozzátartozó vizsgával Autós Iskolánkban megszervezzük.) A Vöröskeresztes vizsga díja 12.100,- Ft. Mentesül a vizsga alól az a hallgató, aki egészségügyi szakiskolát végzett, vagy 1984 után szerzett vezetői engedélye, vagy vezetői igazolványa van.
 • A tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás életkori feltételei:
Kategória Tanfolyamra jelentkezés Elméleti vizsgára bocsájthatóság Gyakorlati vizsgára bocsájthatóság
B 16,5 év 17 év – 3 hónap 17 év
A1 15,5 év 16 év – 3 hónap 16 év
A kat. 23,5 év 24 év – 3 hónap bocsájthatóság 24 év
Elméleti vizsgára bocsátás felvételei:
– Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a szabályosan kitöltött jelentkezési laphoz mellékelte az alábbiakat: vizsgadíj, orvosi alkalmassági vélemény. A vizsgadíjat ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónál kell leadni, amiről az ügyintéző átviteli elismervényt ad. A Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén az iskolavezető fizeti be a tanuló elméleti alapvizsgájának díját, melyről számlát kap. A számlát az iskolavezető a vizsgára jelentkezés után átadja a tanulónak. A járművezetői tanfolyammal kapcsolatos A1 és B, „A” kategóriák esetében a tantárgyak hallgatása ill. vizsgája alól felmentés nincs. A mozgássérült, a magyar nyelvet nem beszélő és a siketek kivételével a tanfolyam hallgatása alól felmentés nem adható. A mentesítést az iskolavezető engedélyezi az érvényben lévő rendeletek alapján.Azon személyek, akik a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélik, illetőleg értik, továbbá az egészségi állapotuk miatt írásra képtelenek, kérésre szóbeli vizsgát tehetnek.
– Az elméleti foglalkozásokon való részvétel minden hallgató számára kötelező. Elméleti tantárgyak tanóráinak időtartama: 45 perc vagy 2 x 45 perc, melyet 10 perc szünet követ. Az elméleti óraszám 10%-a tantárgyanként, igazolt hiányzásnak tekinthető, ezen felül a hiányzást pótolni kell.
– Lehetőség van e-learning-es, számítógépen elvégezhető elméleti tanfolyamra.
Az egyes kategóriákhoz tartozó elméleti vizsgát a tanfolyamkezdéstől számított 9 hónapon belül el kell kezdeni. Egy év (12 hó) elteltével sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben nincs sikeres vizsga, új tanfolyamot kell kezdeni.
– A „B” kategóriás tanfolyamra jelentkezők gyakorlati képzését TOYOTA COROLLA típusú személygépkocsival végezzük.
– Motorkerékpárosok részére az általuk választott kategóriába tartozó motorkerékpáron tanulják a gyakorlati vezetést.
A1 kategória Suzuki 125 XT
A kategória Kawasaki ZR 750F
– Szakoktatóink alkalmazkodnak a tanuló szabadidejéhez. Gyakorlati vezetés csak sikeres elméleti vizsga után kezdődhet el. A gyakorlati foglalkozások tanórái 50 percesek.
– A gyakorlati vezetés képzés két részből áll:

 1. alapoktatás
 2. főoktatás

Az alapoktatás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el, ami járműkezelési vizsgával zárul, kivéve a „B” kategória. Járműkezelési vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező óraszámú alapoktatáson igazoltan részt vett.
A főoktatás során a tanulónak napi 4 óra tartható, mely két részből áll. Két tanóra oktatás után egy óra szünetet kell tartani.
„B” kategóriánál a tanpályás képzés során a gépkocsi mozgatás alapjának elsajátítása a cél. Járműkezelési vizsga nincs, csak 60 perces forgalmi vizsgán kell számot adni a technikai manőverek végrehajtásáról.
A főoktatás csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el, kivéve „B” kategória. Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelezően előírt óraszámú képzésen igazoltan részt vett.

– Gyakorlati vizsgára bocsáthatóság feltételei:
Összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, valamint az előírt kötelező gyakorlati óraszámot levezette és közlekedésbiztonságilag alkalmas.

A tantárgyak kötelező óraszámai:

Megjegyzés Kategória Alapismeretek, elméleti tantárgyak Össz. óra Járművezetési gyakorlatok
K Je Szü Mu A F
A1 22 6 10
A 22 10 16
B 28 9 20
Fenti kategóriákban a teljesítendő menettávolságok: A1 – 240 km, A – 390 km, B – 580 km.A tanulónak joga van:
– A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit, írásos tájékoztatóját.
– A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
– Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető.
– A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni.
– Oktatót és – az iskola által felkínáltak közül – autótípust választani, és azon a járművön vizsgázni, amelyiken tanult.
– Az egyeztetett járművezetés órákat legalább 48 órával előbb lemondani.
– Tanfolyam díjáról számlát kérni.Vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjáról számított két éven belül teheti le. A Közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.A forgalmi vizsgát követően a tanuló vizsgaigazolását az illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége elektronikus úton küldi át az illetékes okmányirodának. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás, mely igazolja, hogy elsősegély nyújtási alapismeretekből sikeresen vizsgázott. Azon hallgatók, akik felmentés alapján kerültek beiskolázásra, a felmentés alapjául szolgáló bizonyítványának, oklevelének, vezetői engedélyének hiteles fénymásolatát a jelentkezési laphoz kell csatolni. Ebben az esetben nem kell a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolás bemutatása. A 8. oszt. ált. iskolai tanulmányai befejezéséről a bizonyítványt bemutatja.
A vezetői engedélyt az Okmányiroda adja ki, a vizsgaigazolás alapján.
Azon vizsgázók, akik nem magyar állampolgárok és nem az EGT országaiban élnek, 6 hónapos Magyarországon való tartózkodást igazolniuk kell.

A tanuló kötelezettségei:
– Minden foglalkozáson részt venni, a mulasztásokat köteles pótolni.
– A tandíjat a szerződésben foglaltak szerint rendezni kell a tanfolyam idejére szóló kamatmentes részletfizetési lehetőséggel.

 • Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre alkalmas állapotban köteles megjelenni, valamint késés esetén az oktatóra 20 percet várni.
 • A motoros kategóriákban a tanulónak a gyakorlati oktatásokon illetve vizsga során megfelelő öltözetben kell megjelennie: zárt, hosszú szárú cipő, erős anyagból készült, nem bő szárú (lehetőleg testhez simuló) nadrág, dzseki, kesztyű, szemüveg, tanuló-mellény, bukósisak és protektoros védőfelszerelés.

Tanuló áthelyezése:
– Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. A tanuló kezdeményezésére az elbocsátó képzőszerv által biztosított nyomtatványt (képzési igazolást) kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. A képzési igazolásnak tartalmaznia kell a tanuló adatait, az eddigi oktatások óra/km számait. A képzési igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó képzőszervnél marad, két példányt 10 munkanapon belül a kérelmezőnek kell átadni. A képzési igazolás kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények közt nem tagadhatja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (törvényes gondviselőnek) is alá kell írnia.

A képzőszerv jogai:
– Amennyiben a képzés a képzőszerv hibáján kívül kívülálló okból elhúzódik és közben a tandíj megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe. Pótóra nélkül alap tanfolyamdíjat a tanfolyam kezdetétől számított 6 hónapig szavatoljuk.

 • Ha a hallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett ill. igénybe vett szolgáltatásáért járó tanfolyamdíjat levonni.
 • A képzőszerv kötelessége az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes képzést.

– Tanfolyam és óra díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Kategória Elmélet Gyakorlat Óradíj Összesen
A1 50.000,- Ft 102.000,- Ft 6.000,- Ft 152.000,- Ft
A 50.000,- Ft 162.000,- Ft 6.000,- Ft 212.000,- Ft
B 50.000,- Ft 300.000,- Ft 10.000,- Ft 350.000,- Ft
– A pótóra díja megegyezik az alap tanfolyam óradíjával.- A vizsgadíjakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Kategória Elméleti vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft) Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft) Összes vizsgadíj (ft)
Szü Mu F1-2 Jk R F
A1 4.600 4.700 11.000 20.300
A 4.600 4.700 11.000 20.300
B 4.600 11.000 15.600
Az elméleti pótvizsgadíjat készpénzben lehet befizetni személyesen, vagy a tanuló megbízása alapján a képzőszerv fizeti be az illetékes Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályán.Járművezető képzést szakfelügyelő szerv:
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.
Telefon: +36 1 460 2201Engedélyező Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Tel.: +36 1 814 1818
E-mail: office@nkh.gov.hu
Bot Dénes
iskolavezető